Kimayagar By Achyut Godbole

Kimayagar By Achyut Godbole

  • Rs. 299.00
  • Save Rs. 76


Join as Seller
सुरुवातीलाच एक परांजल कबुलीजबाब! या रोमांचकारी गरंथराजावर अभिपराय देणयाचं अचयुतला मी कबूल केलं, पण ही एका बेसावध कषणी माझयाकडून घडलेली चूक होती.
पदारथविजञान, भूगरभशासतर, रसायनशासतर आणि जीवशासतर वगैरेंना जयांनी आदय शासतराचा दरजा परापत करून दिला, ती माणसं, तयांचे विषय व विशेष यांचा तपशीलवार वृततांत या पुसतकात आहे. एकाच वयकतीनं लिहिलेली अशी कलाकृती मराठीमधये फार कवचितच असेल. व
 ...more

We Also Recommend