Jave tyanchya desha BY P L Deshpande (Pu la)

Jave tyanchya desha BY P L Deshpande (Pu la)

  • Rs. 50.00
  • Save Rs. 50


पुसतकाबददल दोन शबद...

....महणून हे पांढरयावर काळे

माझया पायावर चकर आहे की नाही ते मला ठाऊक नाही. पण मला येणारे परवासाचे योग पाहिलयावर एखादया जयोतिषयाला पाय दाखवावेसे वाटायला लागले आहे. एक गोषट मातर खरी. मी मायदेशात तसा बैठा माणूस आहे. परदेशात मातर खूप हिंडतो. अधाशयासारखा पाहतो आणि ऐकतो. नवहे, पाहणयासाठी हिंडतो. कुठे काय ऐकणयासारखे आहे ते शोधत जातो. आणि जे काही ऐकले-पाहिले ते
 ...more

We Also Recommend