Alt Text

Boardroom By Achyut Godbole , Atul Kahate

  • Rs. 125.00
  • Save Rs. 125


Join as Seller
फोरड’ कारखानयात सुरुवातीला फकत काळयाच रंगाची
गाडी मिळे.
वॉलट डिसनेचया सटुडिओत बरेच उंदीर पळापळ करत, तयावरून
तयाला मिकी माऊस सुचला.
युदधकाळात कामगारटंचाईमुळे जनरल मोटरस कंपनीत
वारांगनांना भरती करणयात आलं होतं.

या काही कालपनिक आखयायिका नाहीत.
हे किससे आहेत, कितयेक अजसतर कंपनयांचया उभारणीत
परतयकष घडलेले.

जीनस आणि जंबोजेट, चयुइंग गम आणि इंटेल,
कोडॅक ते कोकाकोला, अँमेझॉन आणि ओरॅकल,
मॅकडॉ
 ...more

We Also Recommend