Agnipankh By A.P.J. Abdul Kalam

Agnipankh By A.P.J. Abdul Kalam

  • Rs. 69.00
  • Save Rs. 71


Join as Seller
तामिळनाडूमधील रामेशवरम या छोटया धरमकषेतरी एका अशिकषित नावाडयाचया पोटी १९३१मधये जनमलेला हा मुलगा महणजेच देशातील 'भारतरतन' हा सरवोचच नागरी सनमान मिळवणारे आजचे डॉ. ए पी जे अबदुल कलाम. या आतमचरितरात तयांनी एका बाजूने आपलया आयुषयातील वयकतिगत आणि वयावसायिक संघरष चितारतारली आहे. अगनी, आकाश, पृथवी, तरिशूल, नाग या घरोघरी पोहोचलेलया नावांचया कषेपणासतरांची जडणघडणही फार सुंदरपणे वाचका ...more

Customer Reviews

No reviews yet Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

No reviews yet Write a review