Agnipankh By A.P.J. Abdul Kalam

Agnipankh By A.P.J. Abdul Kalam

  • Rs. 69.00
  • Save Rs. 71


तामिळनाडूमधील रामेशवरम या छोटया धरमकषेतरी एका अशिकषित नावाडयाचया पोटी १९३१मधये जनमलेला हा मुलगा महणजेच देशातील 'भारतरतन' हा सरवोचच नागरी सनमान मिळवणारे आजचे डॉ. ए पी जे अबदुल कलाम. या आतमचरितरात तयांनी एका बाजूने आपलया आयुषयातील वयकतिगत आणि वयावसायिक संघरष चितारतारली आहे. अगनी, आकाश, पृथवी, तरिशूल, नाग या घरोघरी पोहोचलेलया नावांचया कषेपणासतरांची जडणघडणही फार सुंदरपणे वाचका ...more

We Also Recommend